Wedstrijdreglement

Algemene voorwaarden en reglement van deelname Roeseltriatlon 5 juni 2022

Lees dit grondig na!

Door je in te schrijven als individueel deelnemer of deelnemer in trio aan de Roeseltriatlon op 5 juni 2022, verklaar je als deelnemer de hierna opgenomen algemene voorwaarden en het reglement nauwgezet te hebben gelezen, deze te begrijpen en verklaar je je als deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord en deze te aanvaarden en te zullen naleven.

 1. De Roeseltriatlon wordt ingericht en georganiseerd door de VZW TriatlonTeam Roeselare, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Onledegoedstraat 63b, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0821-901-289. De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Triatlon Vlaanderen vzw - Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo voor wat betreft de inschrijvingen, de tijdsregistratie en der verzekering van de deelnemers en is ook opgenomen in de wedstrijdkalender van Triatlon Vlaanderen.
 2. De triatlonwedstrijd staat enkel open voor deelnemers die op datum van de wedstrijd meerderjarig zijn. De inschrijver kan pas deelnemen aan de wedstrijd na registratie en betaling van het inschrijvingsgeld via het platform van Triatlon Vlaanderen. Roeselaarse deelnemers die houder zijn van een vrijetijdspas genieten 50% korting op voorleggen van hun pas en bewijs van betaling op de dag van de wedstrijd. De korting wordt door VZW TriatlonTeam Roeselare terugbetaald op rekening van de pashouder.
 3. Er is geen mogelijkheid om zich in te schrijven voor deelname op de dag van de wedstrijd zelf.
 4. In geval de ingeschreven atleet moet afzien van deelname aan de wedstrijd zijn de richtlijnen van Triatlon Vlaanderen van toepassing. Bij een annulatie wegens medische reden, kan de atleet aanspraak maken op de terugbetaling van het aandeel inschrijvingsgeld, verminderd met de administratieve bijdrage ten belope van 10,00 EUR voor zover de niet-deelname ten laatste op 15 mei 2022 schriftelijk kenbaar wordt gemaakt via ons contactformulier. De datum van het elektronisch bericht ter beschikking van de organisatie geldt als datum van kennisgeving. Bij het bericht van niet-deelname moet een medisch attest zijn gevoegd. Ingeval er geen medisch attest wordt bijgevoegd of afgeleverd voor de bedoelde datum, wordt de atleet geacht deel te nemen aan de wedstrijd en is er geen teruggave van het inschrijvingsgeld. Bij niet deelname om gelijk welke andere reden, heeft de ingeschreven atleet geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld of enige andere compensatie.
 5. Een ingeschreven atleet kan zijn inschrijving doorgeven aan een ander persoon voor zover dit ten laatste op 15 mei 2022 kenbaar wordt gemaakt via het contactformulier met opgave de identificatiegegevens van de atleet als vervanger deelneemt.
 6. Indien de wedstrijd op grond van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de organisator niet kan doorgaan, kan de ingeschreven atleet geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan onder geen enkel beding verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Onder voormelde omstandigheden moet onder meer en ten titel van voorbeeld worden begrepen: slecht weer dat de wedstrijd gevaarlijk maakt voor deelnemers, toeschouwers, aangelanden van het parcours...; bevel of verbod van overheidswege of van bevoegde diensten; daad van een derde die de wedstrijd belet,...
 7. Deelname aan een triatlonwedstrijd vereist een goede gezondheid en conditie. Door in te schrijven om deel te nemen verklaart de atleet over een goede gezondheid en voldoende conditie te beschikken, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak en geen risico’s te dragen die het uitoefenen van de triatlonsport voor hem/haar gevaarlijk of risicovol maakt. De atleet verklaart uitdrukkelijk in een goede gezondheid te verkeren en in staat te zijn om zonder enig medisch risico deel te nemen aan de 1/8-triatlonwedstrijd van 5 juni 2022. VZW TriatlonTeam Roeselare beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
  Rekening houdend met het voorgaande, doet de deelnemende atleet zeer uitdrukkelijk afstand van elk verhaal tegenover de VZW TriatlonTeam Roeselare, de bestuurders, medewerkers of welke aangestelde(1) ook, voor ieder schadegeval en/of geleden schade tijdens of naar aanleiding van de wedstrijd die veroorzaakt of beïnvloed wordt door, een gevolg of afhankelijk is van, gebaseerd is op de gezondheidstoestand en/of de conditionele mogelijkheden of beperkingen van de deelnemer. Deze afstand heeft zelfs betrekking op de aansprakelijkheid op grond van zware fout of opzet van aangestelden.
  De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische ongevallen of problemen van de deelnemende atleet.
 8. Deelnemers zijn door hun inschrijving via Triatlon Vlaanderen de dag van de wedstrijd verzekerd bij Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt - met waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade aan derden en lichamelijke ongevallen. Bij een ongeval tijdens de wedstrijd, kan de deelnemer een aangifteformulier downloaden via deze link, invullen en doorsturen naar info@triatlon.vlaanderen voor de verdere afhandeling via Ethias.
 9. De ingeschreven atleet zal zich voor wat betreft het verloop van de wedstrijddag gedragen naar de instructies die de VZW TriatlonTeam Roeselare o.m. via e-mail en op de wedstrijdsite kenbaar heeft gemaakt. Evenzeer zal de deelnemer zich voor wat betreft het verloop van de wedstrijd zelf gedragen naar de instructies van de wedstrijdleiding.
 10. Indien om welke reden ook de zwemproef niet kan worden georganiseerd, dan wel de klimatologische omstandigheden deze proef niet toelaten, kan de start uitgesteld worden of kan de zwemproef afgeschaft worden en vervangen worden door een extra loopproef. Indien de kwaliteit van het water geen zwemproef toelaat, wordt deze proef afgeschaft of wordt de proef vervangen door een extra loopproef. De beslissing hierover wordt door de wedstrijdleiding in samenspraak met de VZW TriatlonTeam Roeselare op discretionaire wijze(2) ten gepaste tijde genomen.
 11. De enkelchip en het wedstrijdnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden. De zelfklevende deelnemersnummers moeten zichtbaar aan de zadelpen van de fiets en de helm bevestigd worden. Tijdens het fietsen wordt het grote wedstrijdnummer op de rug gedragen; tijdens het lopen draagt de deelnemer het wedstrijdnummer aan de voorzijde.
 12. Bij de fietsproef is het gebruik van een ligfiets niet toegelaten.
 13. Het gebruik van opzet- of triatlonstuur is toegelaten, maar wordt afgeraden vanwege het bochtige parcours.
 14. De deelnemer aanvaardt de eigenheid van het soort wedstrijd die triatlon is, en zal ondanks de aanwezigheid van signaalgevers en politie, toch steeds rekening houden met mogelijk wandel-, fiets-, voertuig- of autoverkeer op het parcours. Hij zal in dit opzicht een bijzondere voorzichtigheid aan de dag leggen. De deelnemer zal zich houden aan de door de VZW TriatlonTeam Roeselare, de wedstrijdleiding, de seingevers, de politie of iedere andere bevoegde persoon verstrekte bevelen, richtlijnen en/of aanbevelingen. Op het volledige parcours blijft de wegcode te allen tijde van toepassing.
 15. De deelnemer zal zich voorafgaandelijk aan de deelname vergewissen van het parcours, dat via de website zal ter kennis worden gebracht en verklaart het wedstrijdparcours, zowel zwem-, fiets- als loopparcours voldoende te kennen en uit dien hoofde afstand te doen van enig verhaal lastens de VZW TriatlonTeam Roeselare, haar bestuur en/of haar aangestelden en medewerkers.
 16. De deelnemer bevestigt kennis te hebben dat in de mate dat de wegcode niet van toepassing zou zijn uit kracht van wet, deze wegcode geldt als regel van zorgvuldigheid en deze zal nakomen en in acht nemen.
 17. De deelnemer zal zich te allen tijde gedragen naar de beslissingen van de wedstrijdleiding die worden genomen zonder mogelijkheid van verhaal. De deelnemer zal zich sportief gedragen en alle andere deelnemers, leden van de VZW TriatlonTeam Roeselare, seingevers, medewerkers, aangestelden van overheidsinstanties met het nodige respect en hoffelijkheid behandelen.
 18. De VZW TriatlonTeam Roeselare behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid en/of in functie van de concrete omstandigheden.
 19. De opgevraagde persoonlijke data van de deelnemende atleet is uitsluitend bedoeld om wedstrijd zorgvuldig te organiseren. Naam en woonplaats hebben enkel als doel een correcte wedstrijduitslag te kunnen aanbieden. Uw geboortedatum enkel om na te gaan of u meerderjarig bent. Emailadres en telefoonnummer zijn enkel dienstig om met de deelnemer voor en na de wedstrijd te kunnen communiceren. Deze data wordt gedeeld met Triatlon Vlaanderen die de inschrijvingen beheert, de tijdsregistratie uitvoert en de wedstrijduitslag opmaakt in opdracht van de organisatie.
 20. Deelnemers aan onze wedstrijd nemen deel aan een publiek gebeuren en worden tijdens de wedstrijd gefotografeerd en/of gefilmd. Bij inschrijving vragen wij uw expliciete toelating om het beeldmateriaal - wat de sfeer van de wedstrijd weergeeft - op onze site te mogen opnemen om de wedstrijd te promoten en gratis beeldherinneringen aan de deelnemers aan te bieden (3).
 21. De inschrijver ontslaat op de ruimste manier als wettelijk mogelijk, de VZW TriatlonTeam Roeselare, de bestuurders van de organiserende VZW, de medewerkers of welke aangestelde dan ook van elke aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de inschrijver-deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden evenals voor ieder ongeval of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens en na de wedstrijden. De atleet doet dan ook zeer uitdrukkelijk afstand van elk verhaal uit dien hoofde en dit op de ruimst mogelijke wijze, zelfs op grond van zware fout of opzet van aangestelden, tegenover de VZW TriatlonTeam Roeselare, de bestuurders, medewerkers of welke aangestelde ook.

(1) Een aangestelde is een persoon die door de VZW TriatlonTeam Roeselare is aangeduid en belast met een taak in het kader de wedstrijd en/of de begeleidende activiteiten en dit in naam en voor rekening van de VZW. Ten titel van voorbeeld: de personen die de infrastructuur opbouwen, de personen die instaan voor de toegangscontrole, de personen die het secretariaat waarnemen.

(2) Beslissen op discretionaire wijze houdt in dat de persoon mag beslissen volgens de vrije macht en eigen inzicht. Dit staat echter niet gelijk met beslissen volgens willekeur.

(3) Deelnemers die na afloop alsnog bezwaar hebben tegen de publicatie van fotomateriaal van hun deelname, kunnen de verwijdering van de foto’s op publieke site vragen aan de organisatie met vermelding van hun naam,  startnummer én aanwijzing dmv het webadres van de te depubliceren foto’s.